Image

Privacyverklaring Manege Waarland

Dit is de privacyverklaring van Manege Waarland V.O.F. , gevestigd aan Nieuwboerweg 10, 1738BB te Waarland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37158092.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: info@manegewaarland.nl of bel ons op 0226-422590.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Manege Waarland VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt.
 

Verwerkingsdoelen

Manege Waarland VOF verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw (contributie) betaling .
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Manege Waarland VOF verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Manege Waarland VOF bewaart je persoonsgegevens gedurende de looptijd van je lidmaatschap voor de eerder genoemde verwerkingsdoelen. In de financiële administratie worden de gegevens voor 7 jaar bewaard.
 

Website

De website van Manege Waarland VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@manegewaarland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Manege Waarland VOF. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Manege Waarland VOF raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 

Publicatie van uitslagen en foto’s

Uitslagen van wedstrijden kunnen worden gepubliceerd op onze website en op onze Facebookpagina www.facebook.com/ManegeWaarland.nl. Foto’s en video’s gemaakt tijdens activiteiten in en rond de manege, kunnen worden gebruikt op onze website en eerder genoemde Facebookpagina. Indien je een foto verwijderd wilt hebben, laat ons dit weten dan halen we de foto weg.
 

Ruiter van de maand

Elke maand publiceren wij op de website en op de Facebookpagina van Manege Waarland VOF de ruiter van de maand. Wij zullen hiervoor vooraf expliciet toestemming vragen aan de betrokkenen.
 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Manege Waarland VOF. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@manegewaarland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 

Beveiliging persoonsgegevens

Manege Waarland VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@manegewaarland.nl.
 

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige wenst te registreren, dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen.
 

Wijziging van het privacy beleid

Manege Waarland VOF past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Manege Waarland VOF raadt je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen om je per e-mail en via de website te informeren.
 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons